NORSK KOOIKERKLUBB

VEDTEKTER

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997
Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7. september 2016

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Kooikerklubb, og forkortes til NoKo. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. NoKo har verneting i Karmøy Kommune.
Klubben omfatter rasen Kooikerhund (Nederlandse Kooikerhondje)

§1-2 Formål

Norsk Kooikerklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av rasen Kooikerhund (Nederlandse Kooikerhondje). Norsk Kooikerklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:
• Årsmøtet
• Ekstraordinært årsmøte
• Styret
• Valgkomite


Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Kooikerklubbs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk Kooikerklubbs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover, kapittel 7

§2-5 Disiplinærreaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover, kapittel 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 8.juni.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer, med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall) I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

§3-2 Møte- og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møte- og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det er mulig å la seg representere på årsmøtet ved fullmakt eller forhåndsstemme. Forhåndsstemmer kan kun benyttes av medlemmer som har sendt inn sin stemme til NoKos leder/sekretær 14 dager før årsmøtet. Intet medlem kan møte på årsmøtet med mer enn én -1- fullmakt.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved valg.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr. post, e-post eller i adressert medlemsblad.Med innkallelsen kan følge:
• Dagsorden
• Årsberetning
• Regnskap med revisors beretning
• Budsjett for neste år
• Forslag til kandidater til valgene
    - Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato
• Forslag til saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet
    - Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato

§3-4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller neste stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter, innkalling og dagsorden, samt gi observatører rett til å være til stede
b) Oppnevne ordstyrer, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.
a. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent
b. Benkeforslag er ikke tillatt
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet
h) Velge:
a. Leder for 2 år
b. Nest- leder for 2 år, følger en valgperiode forskjøvet med 1 år i forhold til leder.
c. 3 styremedlemmer for 2 år.
c.i. 1 styremedlem velges, og følger leders valgperiode
c.ii. 2 styremedlemmer velges, og følger en valgperiode forskjøvet med 1 år i forhold til leder.
d. 2 varamedlemmer for 1 år
e. Revisor og vararevisor for 1 år
f. Valgkomite med leder, 1 medlem og et varamedlem for 1 år.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt for dyremishandling etter "Lov om dyrevelferd" kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Unntak fra denne bestemmelsen er dersom det ikke foreligger kandidater til alle ledige tillitsverv. I en slik situasjon vil benkeforslag være tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under det ekstraordinære årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap. 4 Styret m.v.

§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver
Styrets oppgaver er å
• lede klubben mellom årsmøtene
• avholde årsmøte
• drive klubben i samsvar med klubbens formål
• gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
• oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør
• søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK- regionen.
• velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
• oppnevne representant til NKK-regionen

Kap. 5 Årsmøtevalg verv/komiteer

§5-1 Valgkomité
Valgkomiteen består av leder, et medlem og et varamedlem. Leder har ansvaret for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.


Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringene av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolkning av lovene

NKKs Lovkomité kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK, jfr. Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annengangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et, av årsmøtet, bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøtet noe spesielt, tilfaller midlene NKK. Klubbens navn er Norsk Kooikerklubb, og forkortes til NoKo. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er
medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs
lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre).
Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og
ikke å handle motstridende mot disse. NoKo har per 4.juni 2016 verneting i Karmøy Kommune.


Klubben omfatter rasen Kooikerhund (Nederlandse Kooikerhondje)