1. Generelt 
Avl av kooikerhunder i Norge skal følge Norsk Kennel Klubb (NKK) sine etiske grunnregler for avl og oppdrett, og NKK sin avlsstrategi. Se mer her. NKK, og således også Norsk Kooikerklubb (NoKo), sitt overordnede mål i hundeavlen er funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, hunder som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. 

NKK har delegert ansvar for utarbeiding av rasespesifikke avlsstrategier til de respektive raseklubbene. I Norsk Kooikerklubb utarbeides disse føringene av klubbens avlsråd i samarbeid med styret, og vedtas av avlsrådet. Føringene gjennomgås årlig, og revideres kun etter behov. 

NKK er klare på at raseklubbens anbefalinger bør overholdes. Føringene for avl for kooikerhund er derfor å anse som sterke anbefalinger. Det er en forutsetning for annonsering av valpekull gjennom klubbens internettprofiler (hjemmeside og sosiale medier) at føringene er lagt til grunn for parringen. Det er videre en forutsetning for profilering av oppdretter/ kennel gjennom NoKo sine kanaler (nyhetsbrev, hjemmesiden, arrangementer) at føringer for avl er lagt til grunn for oppdretters avlsarbeid. Brudd på de etiske grunnreglene for avl vil følge disiplinære reaksjoner vedtatt av Hovedstyret i NKK.

Oppdretter plikter å sende inn informasjon om hvert valpekull til avlsrådet. Relevant informasjon er antall valper i kullet, eventuelle dødfødte valper eller valper som dør før levering og eksteriørfeil som er identifiserbare før fylte 8 uker. Informasjon om valpekull vil oversendes det nederlandske klubbregisteret for kooikerhund. 2. Sykdom og helsetesting

Von Willebrand Disease (VWD)
Begge foreldredyrene skal være testet fri for VWD ved DNA-test.
Bærere skal ikke brukes i avl.
 


Hereditary Necrotising Myelopathy (ENM)
Begge foreldredyrene skal være DNA-testet for ENM.
Følgende kombinasjoner er tillatt for avl: Fri x Fri og Fri x Bærer.
Følgende kombinasjon er ikke tillatt: Bærer x Bærer.
Syke dyr skal ikke avles på. 


Patellaluksasjon
Begge foreldredyrene skal være undersøkt for patellaluksasjon av veterinær godkjent av NKK.
Hunder med grad 1 kan brukes i avl, men skal bare parres med hunder som er fri/grad 0.
Hunder med grad 2 eller mer skal ikke brukes i avl.
Kombinasjoner av avlsdyr som har gitt avkom med patellaluksasjon skal ikke gjentas. 


Øyesykdommer 
Begge foreldredyrene skal være øyelyst før parring forekommer, og attesten skal ikke være eldre enn 24 mnd.
Hovedregelen er at hunder med arvelige øyesykdommer, ikke skal gå videre i avl.
Hvis hunden for øvrig representerer gode avlsdyr, kan følgende unntak vurderes:
• Fremre Y-sømskatarakt. Hunder med Y-sømskatarakt skal øyelyses årlig.
• Distichiasis, mild grad.
• PPM, hunder med små forandringer kan brukes i avl. Hunder med forandringer som affiserer synet skal ikke brukes i avl.
• PHTVL/PHPV, hunder med PHTVL/PHPV grad 1 kan brukes i avl.

Hunder med tilstander kan kun brukes i avl hvis de parres med hund som er fri for arvelig sykdom. 


Epilepsi
Hunder med epilepsi og slektninger i første ledd til hunder med epilepsi, skal ikke brukes i avl.
Hunder som har gitt 2 eller flere avkom med epilepsi skal ikke brukes i videre avl. 


Polymyositt
I tilfeller hvor avlsdyr har foreldre eller helsøsken med påvist polymyositt må oppdretter selv vurdere sitt avlsdyr, kombinasjonen og linjene.
Det skal ikke gjøres kombinasjoner der det er flere nære tilfeller av polymyositt hos begge foreldrene.

Polymyositt er en arvelig autoimmun sykdom som gir en betennelsesreaksjon i muskulaturen. Den forekommer i lettere tilfeller til alvorlige tilfeller som ikke lar seg behandle. Mutasjonen som forårsaker sykdommen er identifisert, men det er flere faktorer som er medvirkende til å utløse sykdommen. Per i dag er det ikke mulig å teste risiko for sitt dyr alene, kun i kombinasjon. Det er flere forhold som reduserer sykdomsrisikoen og som bør tas med i vurderingen ved valg av hann til en tispe. Det er anbefalt at det gjennomføres en risikoanalyse av kombinasjon av avlsdyr, se vedlegg 1. 


Nyresykdommer 
Nyresvikt kan ha andre årsaker enn arv, som infeksjoner og forgiftninger. Når det er nyresykdom i flere generasjoner i samme linjer, kan vi anta at i alle fall noe skyldes arv selv om diagnose ikke er satt. I tilfeller hvor avlsdyr har foreldre eller helsøsken med nyresvikt/nyresykdom, må oppdretter selv vurdere sitt avlsdyr, kombinasjonen og linjene. 

Det skal ikke gjøres kombinasjoner der det er flere nære tilfeller hos begge foreldrene. 
Hunder med Renal dysplasi (RD) skal ikke brukes i avl.
Begge foreldre til hund med Renal dysplasi er sannsynlige bærere av en økt risiko for å utvikle RD, og kombinasjonen skal ikke gjentas.
Det er anbefalt at det gjennomføres en risikoanalyse av kombinasjon av avlsdyr, se vedlegg 1.


Hofteleddsdysplasi (HD) / Albuedysplasi (AD)
Det anbefales at foreldredyr har kjent HD- og AD-status.
Hunder med grad A og B kan brukes i avl.
Hunder med grad C bør nøye vurderes før de velges brukt i avl, og bør da kun pares med hunder som har grad A.
Hunder med grad D og E bør ikke brukes i avl.

Kjent HD/AD status er ikke et krav for annonsering av kullet i valpeformidlingen.3. Andre føringer 

Innavl 
Innavlsprosent skal være under 2 % over 5 generasjoner, og bør helst ligge under 1 %. Grensen skal overholdes, men må sees i sammenheng med andre forhold som kan minske sykdomsrisikoen. Det anbefales å sjekke stamtavlen i flere enn fem generasjoner. I ZooEasy er det mulighet for å estimere slektskap for en fiktiv valp med hele kooikerpopulasjonen. Dette gir et mer utfyllende bilde av innavl og sykdomsrisiko, enn innavlsgrad alene. Denne muligheten kalles Generation percentage, og den bør ligge under 70%. 


Maksimalt antall kull/valper 
Hannhund
Hannhunder skal ikke ha mer enn 5 kull, eller maksimalt 25 valper i Norge. Hannhunder kan i tillegg brukes i andre land, men det oppfordres til å være kritisk i forhold til antall kull per hannhund totalt. 

Tispe 
I utgangspunktet bør ikke antall kull per tispe overstige 3. Dette vil avhenge av tispens alder, helse, kondisjon og totalt antall valper. Maksimalt antall tillatte kull er etter NKK sine etiske retningslinjer 5. 


Alder ved parring 
Tispe
Skal være minst 2 år ved parringstidspunktet, og tispens modenhet skal vurderes. For tisper som ikke har hatt tidligere kull, så er øvre alder for parring 72 måneder (6 år). NKK sine retningslinjer viser til en minstealder på 18 måneder, men fremhever at raseklubbens føringer skal overholdes. Øvre aldersgrense for parring er 9 år.

Hannhund
Skal være minst 2 år ved parringstidspunktet. Hannhunder skal ikke ha mer enn to kull før fylte 3 år. Det er ingen øvre alder for bruk av hannhund i avl. 


Tidsrom mellom parringer 
Det anbefales at det går minst 12 måneder mellom fødsel av to valpekull. NKK sine etiske retningslinjer for avl sier: Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe pares - og får valper - to ganger med mindre enn 12 måneders mellomrom, må det deretter gå minst 12 måneder til neste paring. Brudd på NKK sine etiske retningslinjer vil gi sanksjoner. 


Mentalitet
Kooikerhunden har en attraktiv og vennlig tilstedeværelse, med mye temperament. Ved det opprinnelige arbeidet i andefeller, skulle de opptre rolig og selvsikkert. I annet arbeide med skadedyr, ble det lagt vekt på egenskaper som kvikkhet og utholdenhet. God samarbeidsevne og selvstendighet var også av viktig betydning. For den moderne kooikerhunden er det forventet at de innehar de opprinnelige bruksegenskapene. Hunder som brukes i avl skal oppleves som mentalt stabile. Hunder som viser tydelig fluktoppførsel, eller aggressive holdninger mot mennesker, skal ikke brukes i avl. Hunder som blir bedømt KIP* / 0.premie (diskvalifisert) to eller flere ganger på grunnlag av aggressivitet skal ikke brukes i avl. 

*KIP - kan ikke premieres. / 0.premie (diskvalifisert) Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet kan i noen tilfeller tildeles KIP. En hund som i ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs. om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes noen mulighet for å tilnærme seg hunden på naturlig måte vil bli diskvalifisert. 


Eksteriør
Hunder som har flere eksteriørfeil, bør ikke brukes i avl. Hunder som i større grad strider mot rasestandard, skal ikke brukes i avl. Hunder som er tildelt KIP med bakgrunn i eksteriør 2 ganger eller mer på utstilling skal ikke brukes i avl. Hunder med haleknekk* skal ikke brukes i avl. 

For hunder som vurderes brukt i avl, må det foretas en helhetlig vurdering av avlsdyret. Således kan eksempelvis enkelte eksteriørfeil veies opp av gode bruksegenskaper eller god mentalitet.

Dersom et avlsdyr med eksteriørfeil brukes i avl, og denne feilen nedarves av avkom, så er det ikke anbefalt å bruke dette avkommet videre i avl. 

*Haleknekk
Haleknekk er en medfødt misdannelse av en eller flere halevirvler. De minste haleknekkene kan ikke sees, men de fleste kan kjennes. For å få konstatert haleknekk er det nødvendig med røntgen hos veterinær. 


Gjentatte kombinasjoner
Samme kombinasjon mor/far bør ikke gjentas, unntak er om det kom få valper/ingen tispe fra en kombinasjon som regnes som svært lovende.For øvrig henviser vi til Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) for Kooikerhund for utfyllende informasjon om avl og helse hos rasen. RAS er under revisjon, og vil bli lagt ut på NKK og Norsk Kooikerklubb sine 8 sider så snart den er ferdigstilt. For oppdatert informasjon rundt sykdom, se nettsiden til Vereniging Het Nederlands Kooikerhondje. Ved valg av hannhund anbefales det å bruke Clubregisteret og ZooEasy i tillegg til DogWeb, for mest mulig informasjon rundt helse. Vær obs på at ikke alle helsetilfeller blir registrert, så bruk også andre oppdrettere rundt deg. 

Revidering av føringer for avl blir utarbeidet av avlsrådet i Norsk Kooikerklubb. 

Ved spørsmål kan avlsrådet kontaktes på mail; nokoavlsraad@gmail.com.