SANNAH-FONDET

Refusjon av utgifter til obduksjon

Norsk Kooikerklubb har opprettet et fond for refusjon av utgifter til obduksjon av:

1. Hunder som dør av sykdom etter 8 uker og før fylte 7 år uten at det ved utredning hos veterinær har vært mulig å stille en sikker diagnose.
2. Valper som dør før fylte åtte uker uten kjent årsak, når to eller flere i samme kull dør.
3. Hunder som dør akutt uten at eier har observert forutgående symptomer på sykdom.


Det vil bli refundert 50 % av utgiftene til obduksjon for hunder som faller inn under de nevnte kategoriene. Eier må følge fastsatte retningslinjer. Refusjon av utgifter avhenger av tilgjengelige midler i fondet. Ved behov for prioritering vil rekkefølgen være som beskrevet over. Tiltaket gjelder alle kooikere bosatt i Norge, uavhengig av om eier er medlem i Norsk Kooikerklubb.
Hunder som dør etter fylte 8 uker og før fylte 7 år
De siste årene har det blant kooikerhunder vært flere dødsfall ved selvdød eller avliving pga. alvorlig sykdom uten kjent diagnose. Noen hunder har vært gjennom en til dels omfattende utredning hos veterinær. Andre er hunder som dør akutt uten at eier har observert forutgående symptomer på sykdom. Diffuse symptombilder og lav forekomst gjør det vanskelig å diagnostisere selv kjente sykdommer. Noen sykdommer er det bare mulig å diagnostisere ved obduksjon. Også nye symptombilder kan identifiseres ved obduksjon. Nye sykdommer oppstår i alle raser, og små populasjoner er spesielt utsatt.
Avdekking av dødsårsaker ved obduksjon er et av flere sentrale tiltak for bevaring av genpoolen. Obduksjon vil bidra til å gi oss tidlig informasjon om endringer i helsetilstanden hos rasen og økt oppmerksomhet rundt nye symptombilder slik at dette kan tas hensyn til i avlen. Norsk Kooikerklubb ønsker å bidra i dette avlsarbeidet, noe som vil ha betydning både for vår norske populasjon og for rasen som helhet. Kjente symptombilder kan dessuten forkorte utredningsfasen og dermed dyrets lidelse, enten det finnes behandlingsmuligheter eller ikke. Å ha en alvorlig syk hund uten å finne årsaken og dermed god behandling, er fryktelig vondt enten en må ta stilling til avliving eller hunden dør akutt. Mange hundeeiere vil oppleve det lettende å få vite årsaken. Obduksjon er for mange kooikereiere ikke mulig pga. kostnadene.

Tidlig valpedød
De siste 3-4 årene har det vært mange tilfeller av tidlig valpedød i norske kull. Avlsrådet ser så langt ingen felles faktor ved disse kullene som kan si noe om årsak. Det er ikke uvanlig at en valp i et kull dør i løpet av få døgn til noen uker etter fødsel. Når flere valper i et kull dør, kan det ha sammenheng med arvelig lidelse. Årsaken kan også ligge andre steder, f.eks. i forgiftning eller infeksjoner. Tidlig valpedød er i liten grad registrert. Vi kan derfor ikke med sikkerhet si at dette er et økende problem, men vi ser behovet for en kartlegging.

Retningslinjer for refusjon av utgifter
1. Eier tar kontakt med avlsrådet så snart som mulig, helst før obduksjonen finner sted. Avlsrådet har en fast kontaktperson for disse sakene. For at refusjon av utgifter skal bli vurdert, må eier kontakte avlsrådet senest 2 mnd. etter obduksjonen. For hunder over 8 uker og under 7 år, må eier levere full journalkopi fra ansvarlig veterinær hvor det framkommer at hunden har vært utredet uten at det har vært mulig å stille en sikker diagnose. For valper under 8 uker baseres vurderingen primært på oppdretters observasjoner. Oppdretter må levere en skriftlig vurdering. Det kreves ikke utredning av veterinær, men det er ønskelig med en vurdering.2. Eier gjøres kjent med retningslinjene og undertegner på at Norsk Kooikerklubb ved avlsrådet kan oppbevare og bruke informasjonen fra journalkopi og obduksjonsrapport i avlsarbeidet. Eier får kopi av samtykkeerklæringen.
3. Avlsrådet tar stilling til refusjon umiddelbart, og gir svar til eier. Beslutningen tas av kontaktpersonen i avlsrådet og minst ett medlem til.
4. Eier ordner selv det praktiske ved obduksjonen. Avlsrådets kontaktperson bistår ved behov.
5. Eier sender til avlsrådet obduksjonsrapport, dokumentasjon av betaling og kontonummer for overføring av pengene.
6. Avlsrådet oversender informasjon fra eier til styrets kasserer som utbetaler bevilget beløp.
7. Avlsrådet melder dødsårsak til den nederlandske kooikerklubben for registrering i Clubregisteret.

Sannah-fondet
Kooikerklubben har ikke mulighet til å finansiere dette tiltaket i sin helhet. Det er derfor opprettet et fond som har fått navnet Sannah-fondet. Kooikerhunden Sannah døde fem år gammel i juli 2016, plutselig og uten at eier hadde observert forutgående tegn på sykdom. Det var et stort engasjement rundt denne saken, noe som spesielt kom til uttrykk i Facebookgruppen Kooikerprat. Obduksjonen ble finansiert av gaver fra andre kooikereiere.
Bevilgninger over klubbens ordinære budsjett vil bli vurdert fra år til år. Forøvrig vil fondet bygges opp av
1. Overskudd fra arrangementer som mentalhelsetest, konkurranser, stevner og prøver. Dette avhenger av at personer i avlsråd, styre eller andre tar initiativ til arrangement.
Utstillinger som arrangeres av klubben skal ikke berøres.
2. Støtte fra oppdrettere og andre kooikereiere. Den enkelte kooikereier oppfordres til å gi et årlig minimumsbeløp på kr. 100,00. Oppdrettere oppfordres i tillegg til å gi et minimumsbeløp på kr. 100,00 for hver valp som er frisk og lever opp. Bidrag til fondet er frivillig.
Ubenyttede midler overføres neste år. 

Evaluering

Tiltaket evalueres etter en treårsperiode regnet fra 21.05.2017, dato tiltaket ble gjort kjent. Det kan da forlenges eller midlene kan brukes til annet tiltak knyttet til bevaring av rasen.

INNBETALING TIL FONDET

BIDRAG TIL FONDET KAN BETALES TIL: 

Kontonummer: 1503 91 01626 
Vipps: Norsk Kooikerklubb 106696

Kontaktperson
Dersom du har en hund i en av de aktuelle gruppene, kan du ta kontakt med avlsrådet
E-post: nokoavlsraad@gmail.com