FØRINGER FOR AVL

Avl av kooikerhunder i Norge skal følge Norsk Kennel Klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett og Norsk Kennel Klubbs avlsstrategi https://www.nkk.no/

NKK har delegert til raseklubbene å utarbeide føringer for avl for sin rase. I NoKo utarbeides disse av klubbens avlsråd i samarbeid med styret og vedtas av avlsrådet. NKK ønsker at raseklubbenes anbefalinger følges. Føringene er sterke anbefalinger. De må følges for å få annonsert kull i valpeformidlingen på klubbens hjemmeside.

NoKo ønsker at flest mulig hunder brukes i avl for å bevare rasens genetiske mangfold. Føringer for avl vil revideres årlig med tanke på å ivareta nye utfordringer.

Helse

Begge foreldredyrene skal DNA testes være fri for vWD, Von Willebrands disease. Enten ved DNA test, eller hereditært fri. Det skal oppgis i annonsering av kullet om hunden er DNA-testet eller hereditært fri. Bærere skal ikke brukes i avl.

Begge foreldredyrene skal være DNA-testet for ENM eller hereditært fri. Det skal oppgis i annonsering av kullet om hunden er DNA-testet eller hereditært fri.

Følgende kombinasjoner er tillatt for avl: Fri x Fri og Fri x Bærer.
Følgende kombinasjon er ikke tillatt: Bærer x Bærer.

Begge foreldredyrene skal være undersøkt for patellaluksasjon. Hunder med grad 1 kan brukes i avl, men skal bare parres med hunder som er fri/grad 0. Hunder med grad 2 eller mer skal ikke brukes i avl.

Begge foreldredyrene skal være øyenlyst før parring. Hovedregelen er at hunder med arvelige øyesykdommer, ikke skal gå videre i avl.

Det kan søkes dispensasjon for følgende, hvis hunden ellers representerer gode avlsdyr:
- Fremre Y-sømskatarakt, hunder med Y-sømskatarakt bør øyelyses årlig.
-Distichiasis, mild grad.
-PPM, hunder med små forandringer kan brukes i avl. Hunder med forandringer som affiserer synet skal ikke brukes i avl.
-PHTVL/PHPV, hunder med PHTVL/PHPV grad 1 kan brukes i avl.

Hunden skal pares med en som er øyenlyst fri for arvelige sykdommer.Øyelysningsattesten skal ikke være eldre enn 24 mnd ved parringstidspunktet.

Sykdommer

Epilepsi:
Hunder med epilepsi og slektninger i første ledd til hunder med epilepsi, skal ikke brukes i avl.

Polymyositt:
Det skal ikke gjøres kombinasjoner der det er flere nære tilfeller av polymyositt hos begge foreldrene. Det innebærer at foreldredyrene må komme fra ulike linjer.
Polymyositt er en arvelig autoimmun sykdom som gir en betennelsesreaksjon i muskulaturen. Den forekommer i lettere tilfeller til alvorlige tilfeller som ikke lar seg behandle. Det finnes pr. i dag ingen test som kan påvise bærere. For å bevare genmangfoldet i rasen anbefaler NoKo at flest mulig hunder, både tisper og hanner, brukes i avl. Dette inkluderer hunder fra linjer hvor det er flere som har gitt avkom med polymyositt og dette er ført videre nedover i linjene. Det inkluderer også hunder som har flere tilfeller av polymyositt nær seg i stamtavlen. Siden en hund kan bli syk selv om den bare har fått arvestoffet fra en av foreldrene, kan vi ikke automatisk definere begge foreldrene som bærere. Begrepet bærer brukes her om hunder som har gitt polymyositt i minst to tilfeller og i ulike kombinasjoner. Som ved alle kombinasjoner skal det gjøres en helhetlig vurdering. Det er flere forhold som reduserer sykdomsrisikoen og som bør tas med i vurderingen ved valg av hann til en tispe fra de mer belastede linjene.

1. Utsette paring av tisper fra mer belastede linjer, gjerne til 3 år eller eldre. Mer enn 50% blir syke før de er 3 år. Vi kan da forhåpentligvis hindre at noen av de hundene som selv blir syke, brukes i avl. Det minsker også risikoen for at de er bærere. Syke hunder kan også være bærere. Noe å være oppmerksom på før en velger å pare sin tispe, er dessuten at drektighet kan utløse autoimmune sykdommer.

Sykdomsdebut (ref. Dr. Paul Mandigers)

17 % under 1 år

25 % 1-2 år

11 % 2-3 år

11 % 3-4 år

36 % over 4 år

2. Bruke eldre hanner, noe som reduserer risikoen for at de selv blir syke og/eller er bærere

3. Vektlegge lang livslengde i linjene. Undersøke livslengden til foreldre og besteforeldre, gjerne lengre bakover

4. Størst mulig avstand fra hannen til bærer

5. Unngå å doble kjente bærere.

I tilfeller hvor avlsdyr har helsøsken eller foreldre med påvist polymyositt kan også de med forsiktighet brukes i avl dersom hunden ellers har gode egenskaper som man ønsker å videreføre. Se forøvrig punktene som er listet opp ovenfor for å minimere sykdomsrisikoen i størst mulig grad.

Nyresykdom:
De samme forholdene (se Polymyositt) bør tas med i vurdering av en kombinasjon når det er flere tilfeller av nyresykdom i linjene. Nyresvikt kan ha andre årsaker enn arv, som infeksjoner og forgiftninger. Når det er nyresykdom i flere generasjoner i samme linjer, kan vi anta at i alle fall noe skyldes arv selv om diagnose ikke er satt.

Hunder med Renal dysplasi (RD) skal ikke brukes i avl. Begge foreldre til hund med Renal dysplasi er sannsynlige bærere av en økt risiko for å utvikle RD, og kombinasjonen skal ikke gjentas. Ved bruk av kullsøsken/søsken til hund med Renal dysplasi skal det vurderes nøye med tanke på forekomst av RD i linjene.

Hofteleddsdysplasi:

I tillegg anbefales det at foreldredyr har kjent HD-status. Det anbefales at hunder med HD grad C bare parres med hunder som er fri, dvs. grad A og B.
Hunder med HD grad D og E bør ikke brukes i avl.
Kjent HD status er ikke et krav for annonsering av kullet i valpeformidlingen.

Andre føringer

Sterk innavl skal unngås. Innavlsprosenten skal være under 2,5 % i 5 generasjoner. Denne grensen skal holdes, men må sees i sammenheng med andre forhold som kan minske sykdomsrisikoen. Det anbefales å sjekke stamtavlen i flere enn fem generasjoner.

Hannhunder skal ikke ha mer enn 5 kull/maksimalt 25 valper i Norge. Hannhunder kan i tillegg brukes i andre land, men det oppfordres til å være kritisk i forhold til antall kull per hannhund totalt.

Tispen skal være minst 24 mnd. ved parringstidspunktet. Tispens modenhet skal vurderes.

Hannen skal være minst 24 mnd. ved parringstidspunktet. Hannens modenhet skal vurderes.

Hannhunder skal ikke ha mer enn to kull før fylte 3 år.

Bare mentalt stabile hunder skal brukes i avl. Hunder som er svært engstelige eller aggressive, skal ikke brukes i avl.

Forøvrig henviser vi til Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) for Kooikerhund for utfyllende informasjon om avl og helse hos rasen. RAS ligger på hjemmesidene til NKK og NoKo.

Ved valg av hannhund anbefales det å bruke Club registeret og ZooEasy i tillegg til Dog Web.

Retningslinjer for hvordan de ulike helsetestene skal gjennomføres, finnes i underfanen Helsetester.

Ved spørsmål kan avlsrådet kontaktes på mail nokoavlsraad@gmail.com.

Vi ønsker alle nye og gamle oppdrettere lykke til!


Føringene er gjeldende fra 01.03.2018 -28.02.2019

Føringer som er fjernet fra gjeldende periode:

Begge foreldredyrene skal være vist på utstilling med resultatet Excellent. Unntak: Hund som er bedømt til Very Good kan dersom den har andre resultater å vise til, f.eks. gjennom lydighetskonkurranse eller mentalhelsetest, brukes i kombinasjon med hund som er bedømt til Excellent.